تحلیل و نقد کتاب بادبادک باز

نویسنده: خالد حسینی
گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم مرضیه دهقان
دانشجوی تربیت معلم و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان شهرستان سراوان