تئاتری از گروه شمیم


کارگردان : محسن شادزهی
بازیگران : فرامرز مناجاتی – پرویز رئیسی – الهام دهواری – محمد عمر سپاهی – محسن شادزهی
باهمکاری : بهروز بردبار – سمانه بزرگزاده – خانم خدادوست