دوره آموزش زبان انگلیسی

ویژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال

مدرس : مریم سپاهیان

– این دوره در دو گروه هشت نفره، از هفتم مرداد ماه (شنبه هفته آینده)، در شانزده جلسه، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه آغاز خواهد شد.

ادامه خواندن دوره آموزش زبان انگلیسی