نشست متن خوانی و نقد بر داستان تولگ ءُ ارب ( شغال و عرب) اثر فرانز کافکا

گوینده : عارف خدابنده
گفتگوی حاضران در نشست ضبط نمی شود.