تحلیل و نقد کتاب بادبادک باز

گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم مرضیه دهقان
دانشجوی تربیت معلم و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان.