تحلیل و نقد رمان مغازه خودکشی

گوینده و تحلیل گر : فاطمه محمدزاده (پرسیا)
از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان شهرستان سراوان.