اردوی عکاسی هنرجویان اولین کارگاه آموزش عکاسی در شب

مدرس : محمد زاهد آرام – سیزدهم اسفند ماه سال هزارو چهارصد
عکس ها از : علیرضا پاکباز

ادامه خواندن اردوی عکاسی هنرجویان اولین کارگاه آموزش عکاسی در شب