تحلیل و نقد رمان پیرمرد


گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم حفصه چاکری  (سیما) آموزگار و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر شهرستان سراوان.