بخش جدید نشست های پنجشنبه

تصمیم داریم بخش جدیدی رو به گفتگو های پنجشنبه اضافه کنیم و اون فکر کردن و صحبت کردن درباره پرسش هایی است که در این هفته فکر  شما رو به خودشون درگیر کرده بودن و شما دوست دارید بدونید بقیه هم درباره اونها چه فکر می کنن.

ادامه خواندن بخش جدید نشست های پنجشنبه

نشست با موضوع؛ بررسی رابطه خدایگان و بنده ! (42)

خدایگان . خدا . [ خ ُ ] (اِ مرکب ) گماشته خدا بر خلق . (المعجم ). پادشاه بزرگ . (برهان قاطع)(صحاح الفرس ) (فرهنگ اوبهی ) (انجمن آرای ناصری ). پادشاه . (از شرفنامه ٔ منیری ). بزرگ . سرور.

شرکت و گفتگو در نشست ها برای عموم آزاد است.