ویدیو نشست با موضوع : تجربیات آموزش هنر در مدارس !

افراد به ترتیب گفتگو :

ادامه خواندن ویدیو نشست با موضوع : تجربیات آموزش هنر در مدارس !

ارائه سازه های زباله ای توسط هنرجویان

نمایشگاه زباله در محل نگارخانه هنرهای معاصر سراوان

ادامه خواندن ارائه سازه های زباله ای توسط هنرجویان