ویدیو نشست بررسی مفهوم همبستگی اجتماعی (بی اعتمادی اجتماعی) !

ادامه خواندن ویدیو نشست بررسی مفهوم همبستگی اجتماعی (بی اعتمادی اجتماعی) !

ویدیو نشست با موضوع : میل به دیده شدن !

افراد به ترتیب گفتگو :

ادامه خواندن ویدیو نشست با موضوع : میل به دیده شدن !

ویدیو نشست بررسی مفهوم انتظار

ویدیو در یوتیوب قرار داده شده است.

ادامه خواندن ویدیو نشست بررسی مفهوم انتظار