متن خوانی و نقد بر آن (۱۲)

داستان : کشتی عروس
نویسنده : غزاله علیزاده
انتخاب داستان و مدیریت نشست : بانو تمین

ادامه خواندن متن خوانی و نقد بر آن (۱۲)