برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل

مربی کارگاه: محمد نور حسین بر

ادامه خواندن برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل

برگزاری کارگاه عملی تکنیک برجسته سازی و رنگ آمیزی دکوراتیو

مربی کارگاه : خالد حسین بر

ادامه خواندن برگزاری کارگاه عملی تکنیک برجسته سازی و رنگ آمیزی دکوراتیو