متن خوانی و نقد بر آن (۶)

عنوان داستان کوتاه: ماهی و جفتش
نویسنده : ابراهیم گلستان
انتخاب داستان و مدیریت نشست: یاسین برفروشان

ادامه خواندن متن خوانی و نقد بر آن (۶)