بررسی دیدگاه اروین یالوم دربارۀ ارتباط دغدغه های وجودی مرگ اندیشی و معنای زندگی

نویسندگان :
میلاد عزیزی
امیرعباس علی زمانی

چکیده

در این مقاله تلاش شده است که دیدگاه روان درمانگر معاصر، اروین یالوم در باب تأثیر مسئلۀ مرگ اندیشی بر مسئلۀ معنای زندگی با توجه به تـأثیرات فلسفۀ اگزیستانسیالیسم بیان شود. بدین منظور در ابتدا روانشناسی وجودی به عنوان نحله ای که یالوم به آن تعلق دارد معرفی شده است و سپس مؤلفه های رویکرد وجودی در دیدگاه یالوم بیان شده است و سپس دیدگاه او نسبت به ترس از مرگ که متأثر از اندیشه های فیلسوفانی چون اپیکور، نیچه و هایدگر است همراه با ذکر انواع این ترس و عوامل آن ذکر شده است و تفاوتهای دیدگاه او با فروید نیز مشخص گردیده است. در بخش بعدی به دیدگاه یالوم نسبت به مسئلۀ معنای زندگی اشاره و چالشِ کشف یا جعل معنا بررسی شده و شرح یالوم از رویکرد فرانکل و نقد آن بیان شده است. در بخش نتیجه گیریِ مقاله، مسئلۀ اصلی مقاله که معضل فلسفی حاصل از ارتباط دو مقولۀ معنای زندگی و مرگ اندیشی و ایجاد بی معنایی مطرح شده و پاسخ یالوم در قالب نظریۀ موج زدن و ارتباط آن با مقولۀ تعهد توصیف شده و در پایان دو نقد بر دیدگاه یالوم ارائه شده است.

ادامه خواندن بررسی دیدگاه اروین یالوم دربارۀ ارتباط دغدغه های وجودی مرگ اندیشی و معنای زندگی