نشست با موضوع؛ بررسی مفهوم امنیت !

شرکت و گفتگو در نشست ها برای عموم آزاد است.