نشست با موضوع؛ بررسی رابطه خدایگان و بنده ! (42)

خدایگان . خدا . [ خ ُ ] (اِ مرکب ) گماشته خدا بر خلق . (المعجم ). پادشاه بزرگ . (برهان قاطع)(صحاح الفرس ) (فرهنگ اوبهی ) (انجمن آرای ناصری ). پادشاه . (از شرفنامه ٔ منیری ). بزرگ . سرور.

شرکت و گفتگو در نشست ها برای عموم آزاد است.