تحلیل و نقد رمان شازده کوچولو

گوینده و تحلیل گر: مرضیه چاکری
از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر شهرستان سراوان.