بخش جدید نشست های پنجشنبه

تصمیم داریم بخش جدیدی رو به گفتگو های پنجشنبه اضافه کنیم و اون فکر کردن و صحبت کردن درباره پرسش هایی است که در این هفته فکر  شما رو به خودشون درگیر کرده بودن و شما دوست دارید بدونید بقیه هم درباره اونها چه فکر می کنن.

ادامه خواندن بخش جدید نشست های پنجشنبه