نظرات،انتقادات و پیشنهادات خودتان درباره فعالیت های نگارخانه را بنویسید.

این پست با هدف آگاهی از مشکلات، بهبود فعالیت ها و افزودن فعالیت های جدید ایجاد شده است.
ضمنا کلیه فعالیت های تیم نگارخانه تا به امروز در همین وب سایت موجود می باشند.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱