تحلیل و نقد کتاب بادبادک باز

گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم مرضیه دهقان
دانشجوی تربیت معلم و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان.

تحلیل و نقد رمان پیرمرد


گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم حفصه چاکری  (سیما) آموزگار و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر شهرستان سراوان.

تحلیل و نقد رمان مغازه خودکشی

گوینده و تحلیل گر : فاطمه محمدزاده (پرسیا)
از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان شهرستان سراوان.