مسابقه نقاشی و خاطره نویسی

به مناسبت روز ایمنی بیمار
بیمارستان رازی سراوان با همکاری نگارخانه سراوان

ادامه خواندن مسابقه نقاشی و خاطره نویسی