جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

فراخوان پنجشنبه ها، فراخوانی برای کار گروهی توسط شهروندان است.

ادامه خواندن جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)